Kyushu Sales Office

3rd floor, Asahi Seimei Fukuoka Showadori Building, 8-23 Tsunabamachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuuoka 812-0024